+420 774 744 666

Podmínky – dárkové vouchery

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – DÁRKOVÉ VOUCHERY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Amenity Resorts s.r.o., se sídlem Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, identifikační číslo: 276 50 626, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121600 (dále případně jen „Prodávající“) upravují nákupu Voucherů Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, resp. postup při uzavírání Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, jejich vzájemná práva a povinnosti založené Kupní smlouvou či s ní související a postup a podmínky užití zakoupeného Voucheru. Tyto Obchodní podmínky dále obsahují reklamační podmínky, dodací a platební podmínky a informace o poskytnutí a ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání, včetně obchodních sdělení.

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.hotel-bouda-helena.cz a poskytovatelem služeb hrazených voucherem je společnost:

Amenity Resorts s.r.o. se sídlem Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, identifikační číslo: 276 50 626, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121600

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručování: Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00

E-mail: obchod@amenity.cz

 

Výše uvedené údaje slouží také jako kontaktní údaje pro vyřizování záležitostí dle těchto Obchodních podmínek a příslušné právní úpravy týkajících se zejm. koupě voucherů, jejich uplatnění a internetového obchodu.

Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce www.hotel-bouda-helena.cz. Zákazník odesláním Objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem (nedílnou součástí Obchodních podmínek jsou Sdělení před uzavřením kupní smlouvy a informace uvedené na Webovém rozhraní), že s nimi výslovně a bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání Objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný v tomto ustanovení:

Kupní smlouva je smlouvou uzavřenou mezi Zákazníkem a Prodávajícím, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Zákazníkovi Voucher a závazek Zákazníka zaplatit za Voucher sjednanou cenu za podmínek stanovených v Kupní smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách;

Zákazníkem se rozumí osoba, která má zájem o koupi Voucheru a/nebo jej zakoupila;

Držitelem voucheru je osoba, která má Voucher oprávněně ve své dispozici a uplatní jej, resp.

předloží Poskytovateli pro účely platby za Plnění poskytovatele, přičemž tato osoba může být odlišná od Zákazníka;

Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Amenity Resorts s.r.o., se sídlem Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, identifikační číslo: 276 50 626, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121600;

Poskytovatelem se rozumí Prodávající;

Plněním poskytovatele se rozumí poskytnutí služeb Poskytovatelem, a to služeb nabízených Poskytovatelem v rámci provozování hotelu Bouda Helena, Černý Důl 183, 543 44 dle výběru Držitele voucheru na základě Smlouvy na plnění uzavřené mezi Držitelem voucheru a Poskytovatelem;

Smlouva na plnění znamená smlouvu uzavřenou mezi Držitelem voucheru a Poskytovatelem, jejímž předmětem je Plnění poskytovatele;

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná;

Voucher je listinou vystavenou Prodávajícím v elektronické podobě, která Držiteli voucheru slouží k plné anebo částečné úhradě za Plnění poskytovatele ve výši jeho nominální hodnoty, přičemž poskytnutí služeb dle svého výběru si Držitel voucheru sjedná s Poskytovatelem na základě Smlouvy na plnění. Zakoupením Voucheru se tedy nekupuje konkrétní služba, ale pouze finanční hodnota, kterou lze uplatnit za výše uvedené služby, a to v době platnosti Voucheru (1 rok od jeho zakoupení). Ceny služeb Poskytovatele se v době platnosti Voucheru mohou měnit. Nominální hodnota Voucheru je libovolná (minimálně však 1 000 Kč) a určuje ji Zákazník podle nabídky Prodávajícího. Voucher obsahuje zejm. označení služeb, které jsou předmětem Voucheru, údaje o Poskytovateli, den skončení platnosti Voucheru a unikátní číselný kód Voucheru;

Cena voucheru je pojem definovaný v odst. 3.1 článku 3. Obchodních podmínek;

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů;

VOP – tato zkratka znamená všeobecné obchodní podmínky pro ubytování v hotelu Bouda Helena provozovaného Poskytovatelem, které jsou přístupné na adrese www.hotel-bouda-helena.cz; případně podmínky stanovené Poskytovatelem pro využití ostatních služeb (např. návštěvní řády ap.).

Webovou stránkou se rozumí internetové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.hotel-bouda-helena.cz;

Webové rozhraní znamená rozhraní internetové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.hotel-bouda-helena.cz.

1.2   Sdělení Prodávajícího před uzavřením Kupní smlouvy pro Spotřebitele:

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby Zákazníkova poskytovatele internetového nebo telefonického připojení; Prodávající si neúčtuje jakékoli další poplatky;
 2. b) Spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy za podmínek, lhůt a postupem uvedeným v článku 5. těchto Obchodních podmínek;
 3. c) v případě odstoupení od Kupní smlouvy je Voucher zneplatněn, Zákazník náklady spojené s navrácením Voucheru nenese, neboť jej zpět nevrací,
 4. d) se stížností se Spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, které jsou uvedeny zejména v článku 6. těchto Obchodních podmínek.

1.3   Je-li Zákazník nebo Držitel voucheru Spotřebitelem, řídí se vztahy, práva a povinnosti z Kupní smlouvy a uplatnění Voucheru těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li Zákazníkem nebo Držitelem voucheru jiná osoba než Spotřebitel, řídí se vztahy a práva a povinnosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené Občanským zákoníkem. Pro vztahy ze Smlouvy na plnění platí shora uvedené obdobně s tím, že vztahy při jejím uzavírání či vyplývající ze Smlouvy na plnění se řídí zvláštními obchodními podmínkami (VOP).

1.4. Tyto Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webové stránky a další související právní vztahy.

1.5. Pokud Kupní smlouva upravuje otázku řešenou Obchodními podmínkami odlišně, mají tato odchylná ustanovení přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.6. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se Prodávající se Zákazníkem dohodnou jinak.

1.7   Uzavřená Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího, který k ní umožní Spotřebiteli přístup.

1.8 Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

 

 1. OBJEDNÁVKA VOUCHERU, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁNÍ VOUCHERU

2.1   Zákazník provede objednávku Voucheru (dále jen „Objednávka“) prostřednictvím Webového rozhraní na adrese www.hotel-bouda-helena.cz  v záložce „Dárkové vouchery“. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k provedení Objednávky jsou také patrné z Webového rozhraní.

2.2   V prvním kroku Zákazník vyplní všechny údaje požadované v objednávkovém formuláři, zejména uvede hodnotu Voucheru (min. 1 000 Kč), své kontaktní údaje. Před odesláním Objednávky je třeba v jednotlivých krocích zkontrolovat správnost a úplnost vyplňovaných údajů. Údaje uvedené v odeslané Objednávce jsou považovány za správné a závazné. O jejich změně je nutné Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat e-mailem na adrese uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek. Objednávku Zákazník odešle stisknutím tlačítka „Objednat“. Odesláním je Objednávka pro Zákazníka závazná. Prodávající upozorňuje Zákazníka, že Objednávku činí bez uvedení způsobu dopravy a platby, neboť Vouchery se doručují vždy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu, kterou uvedl v Objednávce a platba Ceny voucheru probíhá vždy bankovním převodem dle pokynů Prodávajícího.

Ve druhém kroku je Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce zaslána zpráva obsahující informace o obdržení Objednávky, pokyny k platbě, daňový doklad (faktura) a Zákazník je vyzván k provedení platby Ceny voucheru. Pokud platba Ceny Voucheru neproběhne, resp. nedojde k zaplacení Ceny voucheru ve lhůtě její splatnosti dle bodu 3.1 těchto Obchodních podmínek, Objednávka se ruší a je třeba provést Objednávku novou. Zákazník je o tom bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

2.3   Po zaplacení Ceny voucheru Zákazník bez zbytečného odkladu obdrží prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce Voucher v elektronické podobě ve formátu PDF a informaci o zaplacení jeho ceny. Tento krok je považován za přijetí (akceptaci) Objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4 Voucher je vystaven ke dni zaplacení Ceny voucheru. Za doručení Voucheru Zákazníkovi se považuje doručení e-mailové zprávy dle předchozího bodu 2.3. Náklady spojené s dodáním Voucheru nese Prodávající.

2.5   Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí (akceptace) Objednávky dle odst. 2.3 tohoto článku 2. Zákazníkovi. Kupní smlouvu tvoří Objednávka a přijetí (akceptace) Objednávky, součástí Kupní smlouvy jsou také tyto Obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou Zákazníkovi zaslány společně s přijetím (akceptací) Objednávky zaslaným dle odst.2.3 tohoto článku 2. Kupní smlouvu Prodávající archivuje v elektronické podobě a není přístupná nezúčastněným třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění nebo při archivaci. Zákazníkovi je k dispozici kdykoli na jeho žádost.

2.8   Zákazník bere na vědomí, že Prodávající vylučuje ve smyslu § 1726 uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených Občanským zákoníkem.

 

 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1   Cena voucheru je částka ve výši nominální hodnoty Voucheru, kterou zvolí Zákazník v Objednávce postupem dle těchto Obchodních podmínek. Cena voucheru je splatná do sedmi (7) dnů od doručení zprávy Prodávajícího dle bodu 2.2 těchto Obchodních podmínek (pokyny k platbě apod.) Zákazníkovi, a to bankovním převodem dle pokynů Prodávajícího obsažených v téže e-mailové zprávě Prodávajícího. Závazek Zákazníka uhradit Cenu voucheru je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.2   Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) a náklady spojené s provedením platby Ceny dle tohoto článku 3. jdou k tíži Zákazníka.

 

 

 1. POSTUP A PODMÍNKY UPLATNĚNÍ VOUCHERU

4.1   Voucher lze využít na čerpání jakýchkoli služeb nabízených Poskytovatelem v rámci provozování hotelu Bouda Helena, Černý Důl 183, 543 44 dle výběru Držitele voucheru. Informativní nabídku služeb jednotlivých provozoven Poskytovatele lze nalézt zejm. na Webových stránkách. Plnění poskytovatele, tj. poskytnutí v tomto odst. 4.1 uvedených služeb, je samostatným vztahem Držitele voucheru a Poskytovatele a řídí se Smlouvou na plnění, jejíž nedílnou součástí jsou VOP.

4.2   Postupem dle VOP si Držitel voucheru objedná službu dle svého výběru prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na Webových stránkách www.hotel-bouda-helena.cz či jinak (osobně, prostřednictvím e-mailu apod.). V objednávce na Plnění poskytovatele je vždy nutno uvést informaci o uplatnění Voucheru spolu s jeho unikátním číselným kódem a nominální hodnotou Voucheru (na Webové stránce, resp. příslušném webovém rozhraní tak učiní v poznámce či dle pokynů tam uvedených).

4.3   Voucher je možno využít (tj. uplatnit jej u Poskytovatele a službu s využitím Voucheru vyčerpat) pouze před uplynutím doby jeho platnosti, která činí 1 rok ode dne jeho vystavení. Doba skončení platnosti Voucheru je uvedena v jeho textu. Pokud Držitel voucheru nevyužije Voucher v době jeho platnosti, jejím uplynutím zanikají práva a povinnosti s ním spojené, a to bez nároku na vrácení Ceny voucheru.

4.4   Voucher lze čerpat pouze jednorázově. Na Voucher lze čerpat služby, jejichž cena může být nižší, rovna či vyšší, než je nominální hodnota Voucheru. Pokud je cena služby nižší než nominální hodnota Voucheru, rozdíl se neproplácí. Částku ceny služby přesahující nominální hodnotu Voucheru Držitel voucheru doplatí způsobem dohodnutým s Poskytovatelem a dle VOP.

4.5   Voucher si Zákazník po jeho obdržení vytiskne a v této listinné podobě je Voucher přenosný a převoditelný na jinou osobu (není vydáván na konkrétní osobu). Držitel voucheru, který jej uplatní u Poskytovatele, má stejná práva jako Zákazník, vyjma práva na odstoupení od Kupní smlouvy a uplatnění práv z vadného plnění z Kupní smlouvy, které svědčí pouze Zákazníkovi.

4.7   Voucher nelze směnit za hotovost. Voucher není možné kombinovat s jinými vouchery.

4.8   Doručením Voucheru přechází na Zákazníka, resp. Držitele voucheru odpovědnost za jeho ztrátu, odcizení či poškození, přičemž nárok na jeho čerpání v těchto případech zaniká. V odůvodněných případech může Poskytovatel zajistit náhradní Voucher.

4.9   Pokud se Voucher vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je podle právních předpisů či podmínek Poskytovatele podmíněno dosažením určitého věku či zvláštní způsobilosti, může jej uplatnit pouze osoba, která tyto podmínky splňuje. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn Voucher odmítnout.

4.10 Vzhledem k tomu, že Voucher se váže k poskytování služeb, Zákazník přijetím Obchodních podmínek výslovně ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku souhlasí s jejich poskytnutím ze strany Poskytovatele i před uplynutím lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy.

 

 1. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU ZALOŽENÉHO KUPNÍ SMLOUVOU

5.1   Smluvní vztah založený Kupní smlouvou lze ukončit dohodou Prodávajícího se Zákazníkem nebo odstoupením od Kupní smlouvy učiněném Prodávajícím nebo Zákazníkem z důvodů dle Občanského zákoníku. Důsledkem ukončení smluvního vztahu je zneplatnění Voucheru, které Prodávající provede v prvním případě k dohodnutému ukončení smlouvy, v případě odstoupení ke dni zrušení Kupní smlouvy.

5.2   Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Prodávající je povinen v takovém případě vrátit Zákazníkovi zaplacenou Cenu voucheru do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od Zákazníka přijal, neurčí-li Zákazník jiný způsob. Vedle výše uvedených způsobů může Prodávající peníze vždy vrátit i zasláním na Zákazníkem sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Ceny voucheru, pokud Zákazník do 5 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy žádný jiný účet nesdělí. Přijetím těchto Obchodních podmínek vyslovuje Zákazník svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Zákazníkovi tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

5.3  Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na adrese uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek.

5.4   Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Voucheru (dle odst. 2.6 článku 2.), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud nejde o případ dle odst. 5.6 tohoto článku. Pro   dodržení lhůty pro   odstoupení od Kupní smlouvy postačuje odstoupení od Kupní smlouvy odeslat před   uplynutím   lhůty uvedené v předchozí větě.

5.5   Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, právo od Kupní smlouvy odstoupit dle předchozího odst. 5.4 nevzniká a je oprávněn od ní odstoupit pouze tehdy, stanoví-li tak Občanský zákoník.

5.6   Pokud je Voucher u Poskytovatele uplatněn ve smyslu těchto Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dnů od jeho převzetí, Spotřebitel tím ztrácí možnost od Kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. REKLAMACE, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1   Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Voucher je při převzetí (tj. při doručení Zákazníkovi v elektronické formě) bez právních a/nebo faktických vad.

6.2  Obsahuje-li Voucher vady (např. byl doručen jiný než Zákazníkem objednaný Voucher, Voucher obsahuje tiskové chyby apod.), má Zákazník právo požadovat dodání nového Voucheru bez vad.

6.3   Práva Zákazníka z vadného plnění z Kupní smlouvy (tj. vady Voucheru) se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními               § 2537 až § 2540 Občanského zákoníku); v případě, že jde o Spotřebitele, pak také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva z vadného plnění lze uplatnit u Prodávajícího, jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví těchto Obchodních podmínek nebo na Webové stránce.

6.4 Vady Voucheru je nutné bez zbytečného odkladu nahlásit Prodávajícímu prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví těchto Obchodních podmínek, nejpozději však do 7 dnů od převzetí Voucheru. Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

6.5   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.6   Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Ceny voucheru, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Zákazník má nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s reklamací pouze v tom případě, byla-li reklamace oprávněná.

6.7   Přerušení provozu Webového rozhraní z technických nebo jiných příčin není důvodem pro reklamaci.

6.8   Práva Držitele voucheru z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných na základě Smlouvy na plnění (Plnění poskytovatele), uplatňuje Držitel voucheru vůči Poskytovateli a jejich uplatnění a řešení se řídí VOP, resp. reklamačními podmínkami, které se vztahují k vadně poskytnuté službě.

6.9   Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, je-li Spotřebitelem, je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1   Prodávající upozorňuje Zákazníky, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím Webového rozhraní nakupuje, nebo jej pouze navštěvuje, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Webového rozhraní.

7.2   Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní.

7.3   Zákazník není oprávněn při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4   Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení            § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.5   Zákazník bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6   Webová stránka ukládá na zařízení Zákazníka soubory, obecně nazývané cookies. Tyto slouží k zajištění funkčnosti či zlepšení používání Webové stránky a také jsou využívány v oblasti reklamy a marketingu. Používáním Webové stránky Zákazník souhlasí s ukládáním a používáním souborů cookies. Uložení a používání cookies může Zákazník omezit nebo zablokovat. Informace  typu na  Webové stránce používaných cookies, zdroji, účelu zpracování získaných dat, době platnosti, způsob blokace cookies jsou k nalezení www.hotel-bouda-helena.cz.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1   Osobní údaje získané v souvislosti s činností poskytovatele jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou evropskou a českou legislativou. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na Webových stránkách poskytovatele.

8.2  Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních nabídek Prodávajícího, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 1. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v jeho Objednávce. Prodávajícímu je doručováno na adresu sídla nebo adresu elektronické pošty uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění.  Nové znění Obchodních podmínek může být zveřejněno na Webové stránce. Dnem zveřejnění nových obchodních podmínek, není-li stanoveno jinak, pozbývají předchozí obchodní podmínky platnosti a účinnosti. Pro uzavřenou Kupní smlouvu platí verze obchodních podmínek, která byla platná a účinná v okamžiku odeslání Objednávky.

10.2 Vztahy související s užitím Webové stránky, právní vztah založený či související s Kupní smlouvou či uplatněním Voucheru se řídí právním řádem České republiky, a to i tehdy, pokud obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

10.3 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2021. Změny Obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

 

Amenity Resorts s.r.o., 1.11.2021